Actievoorwaarden Winacties Festivals.nu

 1. Algemeen
  1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle winacties georganiseerd door Festivals.nu.
  1.2 Door deel te nemen aan een winactie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
 2. Deelname
  2.1 Deelname aan de winactie is gratis en staat open voor iedereen die voldoet aan de specifieke deelnamevereisten zoals vermeld in de winactie-uitingen.
  2.2 Deelname vindt plaats door het volgen van de instructies in de winactie-uitingen, zoals het invullen van een formulier, het delen van een bericht of het beantwoorden van een vraag.
  2.3 Deelname is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  2.4 Festivals.nu behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die zich niet aan de actievoorwaarden houden of die op andere wijze vals spelen.
 3. Winnaar(s)
  3.1 De winnaar(s) worden willekeurig gekozen uit alle geldige deelnemers die voldoen aan de deelnamevereisten.
  3.2 De winnaar(s) worden zo spoedig mogelijk na afloop van de winactie bekendgemaakt via de communicatiekanalen van Festivals.nu, zoals sociale media of de website.
  3.3 Indien de winnaar(s) niet binnen de aangegeven termijn reageert, behoudt Festivals.nu zich het recht voor om een nieuwe winnaar te kiezen.
  3.4 De prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 4. Gewonnen prijzen
  4.1 Festivals.nu behoudt zich het recht voor om te bepalen in welk festivalseizoen de verstrekte tickets geldig zijn. De specifieke geldigheidsperiode wordt vastgesteld op basis van diverse factoren, waaronder de haalbaarheid en ticketbeschikbaarheid van specifieke evenementen. Festivals.nu streeft ernaar om de tickets te verstrekken tijdens het huidige festivalseizoen, zodat de winnaars optimaal kunnen genieten van een geweldige festivalervaring.
  4.2 In geval van wijzigingen in het festivalprogramma, annuleringen of andere onvoorziene omstandigheden die de geldigheid van de verstrekte tickets beïnvloeden, zal Festivals.nu zich naar beste vermogen inspannen om passende alternatieven aan te bieden aan de winnaars.
  4.3 De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het maken van eventuele reis- en verblijfsarrangementen die nodig zijn om het festival bij te wonen. Festivals.nu is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die hiermee gepaard gaan.
  4.4 Festivals.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de verstrekte tickets, noch voor enige gebeurtenissen of situaties die zich tijdens het festival voordoen.
  4.5 Festivals.nu behoudt zich het recht voor om de verstrekte tickets in te trekken indien blijkt dat de winnaar niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of zich schuldig maakt aan wangedrag of ongepast gedrag tijdens het festival.
  4.6 De verstrekte tickets zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen, doorverkocht of geruild voor geld of andere goederen.
 5. Gegevensbescherming
  5.1 Persoonlijke gegevens die worden verstrekt in het kader van de winactie worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de winactie en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de deelnemer.
 6. Aansprakelijkheid
  6.1 Festivals.nu is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de winactie.
  6.2 Festivals.nu behoudt zich het recht voor om de winactie te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 7. Slotbepalingen
  7.1 Op deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  7.2 Voor zover deze actievoorwaarden enige discrepantie of inconsistentie vertonen met eventuele andere verklaringen, reclamemateriaal of andere uitingen met betrekking tot de winactie, prevaleert deze actievoorwaarden.

Neem voor vragen of opmerkingen over de winacties van Festivals.nu contact met ons op via contact@festivals.nu

 

© 2024 festivals.nu. Alle rechten voorbehouden